PODMIENKY A USTANOVENIA

V týchto podmienkach sú stanovené podmienky nákupu prostredníctvom webowej stranki www.vitapur-spanok.sk. Cieľom týchto podmienok je uľahčiť vám nákup a zvýšiť vašu spokojnosť pri používaní našich produktov. Zároveň vám dávame možnosť vyskúšať si výrobky a vrátiť ich, ak s nimi nie ste spokojní.

1. Vrátenie výrobku

Kupujúci, ktorý uskutoční nákup v našom internetovom obchode, má právo odstúpiť od Zmluvy. Uvedené odstúpenie od Zmluvy je možné uplatniť do 30 dní od dátumu doručenia objednávky, ktoré je Spoločnosti oznámené doručovacou službou.  Kupujúci nemusí uvádzať dôvod svojho rozhodnutia. Uvedené právo na odstúpenie od Zmluvy sa vzťahuje iba na kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami a ktorí nadobúdajú alebo používajú tovar a služby na účely mimo svojej profesionálnej alebo zárobkovej činnosti.  

Ak spotrebiteľ už tovar dostal a odstúpil od zmluvy, musí ho vrátiť alebo odovzdať spoločnosti alebo osobe, ktorú na to spoločnosť splnomocní, a to bezodkladne alebo najneskôr do 30 dní od oznámenia. Má sa za to, že spotrebiteľ vrátil tovar včas, ak ho odošle pred uplynutím 30-dňovej lehoty na vrátenie. V prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku manipulácie, ktorá nie je nevyhnutne potrebná na určenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. Pri vrátení výrobkov v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nenesie žiadne ďalšie náklady okrem nákladov na priame vrátenie tovaru.

Pred rozhodnutím odstúpiť od kúpy si spotrebiteľ môže výrobok prezrieť a vyskúšať v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie skutočného stavu. Spotrebiteľ nesmie pokračovať v používaní výrobku až do odstúpenia od zmluvy. Akékoľvek "testovanie" a iné použitie, ktoré sa odchyľuje od vyššie uvedeného, možno považovať za používanie tovaru, čo znamená, že spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ak je toto zníženie spôsobené konaním, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru. Prijatý tovar musí byť vrátený nepoškodený a v rovnakom množstve, pokiaľ nedošlo k jeho zničeniu, znehodnoteniu, strate alebo zníženiu množstva bez zavinenia spotrebiteľa. Správa o odstúpení od zmluvy alebo výrobok sa považujú za zaslané včas, ak je zásielka doručená v stanovenej lehote.

Spotrebiteľ musí tovar vrátiť spolu so všetkými súvisiacimi dokladmi a faktúrou. V prípade vrátenia tovaru vrátime kúpnu cenu čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výnimkou platby kartou, ak ešte nebola stiahnutá.

V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorom bol uplatnený zľavový kód alebo propagačný kód, sa tieto prostriedky zohľadnia ako zľava a používateľovi sa nevrátia. Používateľovi bude vrátená len zaplatená suma.

V prípade kúpnych zmlúv môže spoločnosť zadržať vrátenie prijatých platieb, kým spotrebiteľ neprevezme vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz, že tovar poslal späť, pokiaľ spoločnosť neponúka možnosť prevziať vrátený tovar sama.

Podnik vráti spotrebiteľovi prijaté platby tým istým platobným prostriedkom, ktorý použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nepožiadal o použitie iného platobného prostriedku a spotrebiteľ v dôsledku toho nenesie žiadne náklady.

Spotrebiteľ nemôže požadovať náhradu dodatočných nákladov, ktoré mu vznikli, ak si výslovne zvolil iný druh prepravy, ako je nákladovo najefektívnejšia štandardná preprava ponúkaná spoločnosťou.

Postup vrátenia:

Ak chcete tovar vrátiť, kontaktujte nás najprv e-mailom - info@vitapur-spanok.sk s fotografiami tovaru, aby sme mohli proces urýchliť.

Žiadne štítky na vrátenie tovaru, iba služba vyzdvihnutia. Neposkytujeme spätné nálepky, namiesto toho spoločnosť GLS vyzdvihne zásielku na vašej dodacej adrese. Balenie od vás nevyžaduje žiadnu ďalšiu prácu, len sa uistite, že je položka bezpečne zabalená v dodanej krabici.

Čo od vás potrebujeme:

 

 • Adresa na vyzdvihnutie, ak sa líši od adresy na doručenie.
 • dátum, ktorý je pre spoločnosť GLS vhodný na vyzdvihnutie položky.

 

Spoločnosť GLS vám po doručení balíka vystaví potvrdenie o jeho prevzatí. Ak nám ho pošlete, peniaze vám budú vrátené okamžite, inak počkáme, kým balík dorazí do nášho skladu.

Žiadne poškodenie Prosím, buďte k nám úprimní a informujte nás o akomkoľvek poškodení tovaru.Ak pri prevzatí tovaru zistíme ďalšie poškodenie, môžeme vám z vrátenia peňazí odpočítať určité percento. V takom prípade vás budeme vopred kontaktovať.

2. Vady materiálu

Kedy je výrobok vecne chybný?

 • Ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na jeho bežné používanie alebo obeh.
 • ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na konkrétne použitie, na ktoré ho spotrebiteľ kupuje, čo bolo predávajúcemu známe alebo mu malo byť známe.
 • ak výrobok nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané.
 • ak dodávateľ odovzdal výrobok, ktorý nezodpovedá vzorke alebo modelu, pokiaľ vzorka alebo model neboli uvedené len na informačné účely.

Overenie vhodnosti výrobku

Vhodnosť výrobku sa overuje podľa iného bezchybného výrobku rovnakého typu, ako aj podľa vyhlásení výrobcu alebo údajov na samotnom výrobku.

Zodpovednosť za chyby materiálu

Dodávateľ je povinný dodať spotrebiteľovi výrobky v súlade so zmluvou a zodpovedá za vecné chyby svojho plnenia v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona o vecných vadách, ak vadu oznámi dodávateľovi do dvoch mesiacov odo dňa zistenia vady výrobku, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa odovzdania výrobku.

Spotrebiteľ, ktorý včas oznámil dodávateľovi vadu, má právo požadovať od dodávateľa, aby:

 • odstrániť vadu tovaru alebo
 • vrátiť časť zaplatenej sumy úmerne k závade alebo
 • vymeniť chybný tovar za nový, bezchybný tovar alebo
 • vrátiť zaplatenú sumu.

 

Reklamácia podstatnej chyby

Spotrebiteľ je povinný informovať poskytovateľa o každej podstatnej vade spolu s podrobným opisom vady, a to na vlastné náklady a v zákonnej lehote. Spotrebiteľ musí umožniť poskytovateľovi vykonať kontrolu výrobku.

Právo na reklamáciu podstatnej vady je bližšie vymedzené v zákone o ochrane spotrebiteľa.

Odosielateľ je vždy zodpovedný za náklady na dopravu, pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak. Zásielky s výkupným neprijímame.

Vrátený tovar je potrebné zaslať prostredníctvom GLS na uvedenú adresu:

Intereuropa d.d.

Otiški vrh 25a, SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenia

Pred vrátením tovaru nás prosím informujte e-mailom: info@vitapur-spanok.sk.

3. Zmluva a objednávka s povinnosťou platby

3.1 Cena výrobku, hodnota DPH a poštovné sa zobrazia v nákupnom košíku pred dokončením objednávky. O všetkých podrobnostiach vašej online objednávky budete informovaní na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v nákupnom košíku pri zadávaní údajov. Ak ju nedostanete, je možné, že ste zadali nesprávnu e-mailovú adresu. V takom prípade nás prosím kontaktujte na adrese info@vitapur-spanok.sk.

Kúpna zmluva sa uzatvára medzi spotrebiteľom a poskytovateľom, keď spotrebiteľ uskutoční nákup na webovej stránke www.vitapur-spanok.sk a dostane od poskytovateľa elektronické potvrdenie na e-mailovú adresu spotrebiteľa. Od tohto okamihu sú všetky ceny a ostatné podmienky pevné a platia preposkytovateľa aj spotrebiteľa.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi pri kúpe výrobku tieto informácie: identitu spoločnosti

 • kontaktné adresy umožňujúce rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, telefón).
 • základné charakteristiky tovaru alebo služieb
 • informácie o dodávke a možnosti dodania produktov.
 • jasne označené ceny.

Kúpna zmluva sa uchováva v spoločnosti a je možné ju získať na základe písomnej žiadosti. Svoju žiadosť zašlite na adresu:

Vitapur GmbH

Gabelsberger Straße 5

9020 Klagenfurt am Wörthersee.

Rakúsko

 

3.2. Používanie internetového obchodu 

Spoločnosť prevádzkuje internetový obchod v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Internetový obchod je kupujúcim k dispozícii kedykoľvek a poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne deaktivovať alebo pozastaviť prevádzku internetového obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. 

Je možné, že internetový obchod bude dočasne nedostupný alebo že platby budú dočasne nedostupné z dôvodu údržby a aktualizácie internetového obchodu. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vám môžu vzniknúť počas údržby a/alebo aktualizácie Internetového obchodu.

4. Sťažnosti a informácie

V prípade, že je tovar chybný, spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu. Vrátený tovar musí byť čistý, nepoškodený, bez škvŕn a v pôvodnom obale, inak ho dodávateľ nie je povinný prijať a bude vrátený spotrebiteľovi na náklady odosielateľa. Vrátenie výrobkov sa uskutočňuje prostredníctvom GLS. Vrátenie je potrebné dohodnúť vopred zaslaním e-mailu na adresu info@vitapur-spanok.sk. Pošleme vám Reklamačný list, ktorý vás žiadame kompletne vyplniť, pretože je kľúčovým dokumentom pre úspešné vyriešenie reklamácie a je povinnou súčasťou vrátenej zásielky.

5. Zrušenie objednávky pred jej doručením

V prípade chyby pri objednávaní produktov prostredníctvom www.vitapur-spanok.sk  potrebiteľ zrušiť objednávku písomne na adrese info@vitapur-spanok.sk

6. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Ak doručovateľ nemôže spotrebiteľovi doručiť zásielku osobne, zanechá v poštovej schránke oznámenie o jej prevzatí. S týmto oznámením si spotrebiteľ musí zásielku vyzdvihnúť na určenom úrade v lehote, ktorá je uvedená v oznámení. Po uplynutí čakacej lehoty spoločnosť GLS vráti zásielku na našu adresu, čím vzniknú dodatočné náklady. Ak spotrebiteľ z akéhokoľvek dôvodu nedostane oznámenie o prevzatí zásielky, mal by nás informovať na adrese info@vitapur-spanok.sk a my mu poskytneme údaje na vyzdvihnutie zásielky. Nevyzdvihnutie balíka v stanovenej čakacej lehote sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy, pretože zmluva je stále platne uzatvorená. Ak si spotrebiteľ balík nevyzdvihne dvakrát (2x), pri ďalšom preberaní má možnosť zaplatiť len prostredníctvom predplatenej faktúry, kreditnej karty alebo služby PayPal, a to do ôsmich dní od doručenia ponuky. Žiaľ, platba na dobierku v tomto prípade už nie je možná.

Objednané produkty vám budú doručené na adresu, ktorú ste zadali na našej webovej stránke ako dodaciu adresu.

Predpokladaný dátum doručenia sa kupujúcemu poskytne po odoslaní objednávky. Spoločnosť si vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania v prípade zvýšeného dopytu alebo oneskorenia doručovacej služby.

7. Produkty, ktoré nie sú na sklade

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že výrobok nebude na sklade, čo bude viditeľné na samotnom výrobku. Ak chcete vedieť, kedy bude výrobok opäť na sklade, kontaktujte nás na adrese info@vitapur-spanok.sk.

Prostredníctvom internetového obchodu si nemôžete objednať výrobok, ktorý nie je na sklade.

Ponuky a propagačné akcie

Aktuálne ponuky a propagačné akcie sú platné len v internetovom obchode www.vitapur-spanok.sk. V prípade akcie 1+1 GRATIS sa zľava počíta z bežnej ceny.

Zľavy a propagačné akcie sa nesčítavajú.

Internetový obchod ponúka aj zľavy a iné akcie, ktoré znižujú cenu výrobkov (ďalej len "akcie"). Každá akcia je ponúkaná za zníženú cenu počas určitého (obmedzeného) časového obdobia, ktoré je stanovené pre každú jednotlivú akciu. Znížená cena sa vzťahuje na všetky nákupy uskutočnené počas obdobia akcie.

Niektoré propagačné akcie sú obmedzené na nových používateľov, ktorí ešte neuskutočnili nákup v našom internetovom obchode. V takom prípade sa uvedená akcia nevzťahuje na existujúcich používateľov. Akýkoľvek pokus o využitie takýchto propagačných akcií bude okamžite zablokovaný a e-mailové adresy použité na vykonanie uvedeného zneužitia budú bez predchádzajúceho upozornenia vymazané. Zľavy a iné propagačné akcie sa vo všeobecnosti nekumulujú, pokiaľ nie je pri každej jednotlivej akcii výslovne uvedené inak.

9. Obsah informácií

Obsah internetového obchodu spoločnosti Vitapur slúži na informačné a vzdelávacie účely a nie je určený ako náhrada lekárskej konzultácie. O užitočnosti našich rád a návrhov vo vzťahu k vášmu zdravotnému stavu sa poraďte so svojím lekárom. Texty priložené k výrobkom majú len informatívny charakter a sú poskytované výrobcom. Podrobnejšie popisy a informácie získate od nás alebo priamo od výrobcu výrobku.

10. Obrázky produktov

Snažíme sa poskytovať vhodné obrázky pre všetky výrobky v našom internetovom obchode www.vitapur-spanok.sk. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi farebnými odchýlkami a skutočnými výrobkami to nemá vplyv na vlastnosti výrobku. Pripúšťame možnosť nepresností v údajoch, obrázkoch, textoch, zvukových a obrazových materiáloch. Dekoratívny materiál na obrázkoch nie je zahrnutý v cene, ak nie je uvedené inak. V prípade chýb vám umožníme odstúpiť od zmluvy na naše náklady.

11. Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť Vitapur GmbH vynakladá maximálne úsilie na to, aby informácie uverejnené v internetovom obchode boli konzistentné a aktuálne. Vlastnosti výrobkov, ich skladové zásoby a ceny sa však môžu meniť tak rýchlo, že spoločnosť Vitapur GmbH nie je schopná informácie v internetovom obchode opraviť. V takom prípade budeme spotrebiteľa informovať o všetkých zmenách a dáme mu možnosť zrušiť objednávku alebo vymeniť objednaný výrobok.

12. Uloženie objednávky alebo zmluvy

Potvrdená objednávka alebo uzatvorená zmluva je elektronicky uložená v sídle spoločnosti Vitapur GmbH, Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria. Spotrebiteľ môže získať kópiu zmluvy, ak o ňu požiada e-mailom na adrese  info@vitapur-spanok.sk.

14. Zhromažďovanie osobných údajov

Vlastníkom (zberateľom údajov) internetového obchodu je:

Vitapur GmbH

Gabelsberger Straße 5

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Rakúsko

Spoločnosť Vitapur GmbH sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov svojho internetového obchodu a vyvíjať technológie, ktoré poskytujú bezpečný online zážitok. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na internetový obchod www.vitapur-spanok.sk.

Súhlas

Používaním internetového obchodu spotrebiteľ súhlasí s postupmi ochrany údajov opísanými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o zhromažďovaní osobných údajov

Nákupom v internetovom obchode spotrebiteľ splnomocňuje spoločnosť Vitapur GmbH, ako prevádzkovateľa na zhromažďovanie osobných údajov, na zhromažďovanie a spracovanie všetkých údajov poskytnutých spotrebiteľom a údajov o obsahu nákupu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (ZVOP-1) a GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a ďalšie údaje získané pri zadávaní objednávky v súlade so ZVOP-1 a GDPR, chrániť ich pred zverejnením a poskytnutím tretím osobám a používať ich výlučne na účely vybavenia objednávky, fakturácie a riešenia prípadných reklamácií a ďalšej potrebnej komunikácie.

Za používateľa internetového obchodu sa považuje aj používateľ, ktorý nedokončil online objednávku (dokončil prvý krok nákupného procesu a súhlasil s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.vitapur-spanok.sk).

Internetový obchod môže tiež automaticky zhromažďovať určité informácie o hardvéri a softvéri

vášho počítača. Tieto informácie zahŕňajú IP adresu, typ prehliadača, názov domény, čas prístupu a adresy webových stránok, ktoré ste navštívili v našom online obchode. Tieto informácie používa poskytovateľ výhradne na účely výpočtu všeobecných štatistík o používaní internetového obchodu a na účely optimalizácie.

Používanie osobných údajov

Poskytovateľ zhromažďuje údaje s cieľom zabezpečiť správne fungovanie internetového obchodu a poskytovať požadované služby. Poskytovateľ môže údaje používateľov použiť aj na účely interného prieskumu trhu a na informovanie spotrebiteľov o nových produktoch a akciách v internetovom obchode, ako aj o nových produktoch a akciách týkajúcich sa produktov alebo služieb ponúkaných spoločnosťou Vitapur GmbH.

Údaje zákazníkov uchovávame trvalo a používame ich na trvalé použitie, kým spotrebiteľ nepožiada o iný spôsob. V prípade "nabúrania" do databázy alebo počítačového systému nenesieme zodpovednosť za následky.

14. Sťažnosti a spory

Spoločnosť Vitapur GmbH dodržiava platné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Spoločnosť AD Vita, s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na splnenie svojej povinnosti zabezpečiť účinný systém vybavovania reklamácií. V prípade problému sa spotrebiteľ môže obrátiť na spoločnosť Vitapur GmbH e-mailom na adrese info@vitapur-spanok.sk. Sťažnosti by sa mali podávať prostredníctvom e-mailovej adresy info@vitapur-spanok.sk. Postup podávania sťažností je dôverný. Spoločnosť Vitapur GmbH si je vedomá, že základnou charakteristikou spotrebiteľských sporov je nepomer medzi ekonomickou hodnotou nároku a časom a nákladmi spojenými s riešením sporu, čo je zároveň hlavnou prekážkou toho, aby sa spotrebiteľ neobrátil so sporom na súd. Spoločnosť Vitapur GmbH preto vynakladá maximálne úsilie na to, aby sa prípadné spory riešili zmierom.

15. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Spoločnosť Vitapur GmbH neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý by mohol spotrebiteľ uplatniť v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, v súlade s právnymi normami.

Spoločnosť Vitapur GmbH ako poskytovateľ tovaru a služieb zapojený do online obchodovania na území Rakúskej republiky zverejňuje na svojej webovej stránke elektronický odkaz na Platformu pre riešenie spotrebiteľských sporov online (ODRP).  

Platforma je spotrebiteľom prístupná prostredníctvom elektronického odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Nariadenie vychádza zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2016/2004 a smernice 2009/22/ES.

16. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky spolu s objednávkou služieb prostredníctvom webovej stránky, ako aj všetky podstránky tejto webovej stránky majú charakter zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok ukáže ako (úplne alebo čiastočne) nezákonné, neplatné alebo inak neúčinné, toto ustanovenie sa považuje za (úplne alebo čiastočne) vypustené, pričom ostatné Všeobecné obchodné podmienky zostávajú v platnosti.

Spotrebiteľ zaručuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, aby prevzal práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok. Spotrebiteľ týmto zaručuje, že na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok nepotrebuje súhlas žiadnej tretej strany.

Znalosť Všeobecných obchodných podmienok Spotrebiteľ týmto zaručuje, že si Všeobecné obchodné podmienky prečítal a bol s nimi pred ich prijatím plne oboznámený, najmä pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa vylúčenia zodpovednosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právom Rakúskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok podliehajú jurisdikcii súdov Rakúskej republiky.

Spoločnosť je oprávnená tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek zmeniť. Všetky zmeny budú zverejnené na webovej stránke. Vaše ďalšie používanie webovej stránky sa bude považovať za súhlas so zmenami platnými v čase používania. Ak so zmenami nesúhlasíte, máte právo odstúpiť od zmluvy.