Zásady ochrany osobných údajo

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a návštevníkov webových stránok spoločnosti Vitapur GmbH o účeloch a základoch spracúvania osobných údajov spoločnosťou Vitapur GmbH, Gabelsbergerstraße 5, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria (ďalej len Vitapur GmbH alebo Poskytovateľ alebo Prevádzkovateľ osobných údajov).

Spoločnosť Vitapur GmbH už spracúva vaše osobné údaje s maximálnou starostlivosťou a zodpovednosťou.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek zmenené alebo doplnené bez predchádzajúceho upozornenia alebo oznámenia. Používaním webovej lokality poskytovateľa po zmene alebo aktualizácii osoba súhlasí so zmenami a aktualizáciami.

Všetky naše činnosti sú v súlade s európskou legislatívou (nariadenie (EÚ) 2016/697 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR) a dohovormi Rady Európy (ETS č. 108, ETS č. 181, ETS č. 185, ETS č. 189).

Zásady ochrany osobných údajov sa zaoberajú nakladaním s informáciami, ktoré Poskytovateľ získa od vás, keď navštívite a používate webové stránky spoločnosti Vitapur GmbH alebo ich

Poskytovateľovi poskytnete v kamenných predajniach Poskytovateľa alebo pri nákupe či telefonickej komunikácii.

Zodpovednou osobou alebo prevádzkovateľom osobných údajov je:


Vitapur GmbH, 
Gabelsbergerstraße 5, 
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Rakúsko

info@vitapur-spanok.sk


Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako konkrétnu alebo identifikovateľnú osobu.

Jednotlivec je identifikovateľný, ak ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden alebo viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu jednotlivca.

Poskytovateľ zhromažďuje nasledujúce osobné údaje v súlade s účelmi uvedenými nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov:

 • základné informácie o používateľovi (meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia,

miesto).

 • kontaktné údaje a údaje o vašej komunikácii so správcom (e-mailová adresa (e-mail), telefónne číslo, dátum, čas a obsah poštovej alebo e-mailovej komunikácie, dátum, čas a trvanie telefonických hovorov, záznam telefonických hovorov).
 • kanál a kampaň - spôsob náboru člena alebo zdroj, prostredníctvom ktorého sa používateľ dostal do kontaktu s prevádzkovateľom (webová stránka a reklamná kampaň alebo kampaň, call centrum, fyzická predajňa).
 • informácie o nákupoch používateľa a vystavených faktúrach (dátum a miesto nákupu, zakúpené položky, ceny zakúpených položiek, celková suma nákupu, spôsob platby, adresa dodania, číslo a dátum vystavenia faktúry, identifikácia osoby, ktorá faktúru vystavila, atď.) a informácie o riešení reklamácií výrobkov.
 • údaje o používaní webovej stránky prevádzkovateľa používateľom (dátumy a časy návštev webovej stránky, navštívené stránky alebo adresy URL, čas strávený na každej stránke, počet navštívených stránok, celkový čas strávený na webovej stránke, nastavenia vykonané na webovej stránke) a údaje o používaní správ prijatých (e-mail, SMS) od prevádzkovateľa.
 • údaje z formulárov, ktoré používateľ dobrovoľne vyplnil, napr. v rámci žrebovania o ceny alebo použitia sprievodcov na určenie optimálnych produktov pre potreby používateľa.
 • iné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytol poskytovateľovi pri žiadosti o určité služby, ktoré si tieto údaje vyžadujú.

Poskytovateľ nezhromažďuje ani nespracúva vaše osobné údaje s výnimkou prípadov, keď mu to povolíte alebo mu na to dáte súhlas, t. j. keď si objednáte produkty alebo služby, prihlásite sa na odber informačných bulletinov, zúčastníte sa na žrebovaní o ceny atď., alebo ak existuje zákonný základ na zhromažďovanie vašich osobných údajov, alebo ak má poskytovateľ oprávnený záujem na ich spracúvaní.

Doba, počas ktorej Poskytovateľ uchováva zhromaždené údaje, je bližšie špecifikovaná v časti o uchovávaní osobných údajov týchto Všeobecných obchodných podmienok.


Účely spracovania a dôvody spracovania

Poskytovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje na týchto právnych základoch:

 • Právo a zmluvné vzťahy,
 • súhlas fyzickej osoby a
 • oprávnený záujem.

Spracovanie na základe zákona a zmluvných vzťahov

Ak je poskytnutie osobných údajov zmluvnou povinnosťou, povinnosťou potrebnou na uzavretie a plnenie zmluvy s poskytovateľom alebo zákonnou povinnosťou, musíte osobné údaje poskytnúť; ak osobné údaje neposkytnete, nemôžete s poskytovateľom uzavrieť zmluvu a poskytovateľ vám

nemôže poskytnúť služby alebo produkty podľa zmluvy, pretože nemá údaje potrebné na plnenie zmluvy.


Účel spracovania

Podrobné vysvetlenie

Uzatváranie a vykonávanie zmluvy

Uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej s

poskytovateľom vrátane plnenia vašich objednávok zo strany poskytovateľa (dodanie produktov a poskytnutie služieb), komunikácie s vami, overovania vašich platieb a plnenia iných povinností poskytovateľa a/alebo vašich povinností (oprávnený záujem poskytovateľa na

spracúvaní vašich osobných údajov, článok 6 ods. 1 písm.

f) GDPR).

Priame informovanie zákazníkov o špeciálnych ponukách, nových produktoch, zľavách a inom obsahu prostredníctvom e-mailu alebo SMS.Spoločnosť Vitapur GmbH informuje svojich zákazníkov o našich produktoch, službách a obsahu na základe Charty základných práv Európskej únie a § 1 rakúskeho zákona o ochrane údajov.


Zákazník môže takúto komunikáciu kedykoľvek ukončiť prostredníctvom odkazu na odhlásenie v prijatej

komunikácii alebo písomnou žiadosťou na e-mailovú

adresu  info@vitapur-spanok.sk.


Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Poskytovateľ môže spracúvať údaje aj na základe oprávnených záujmov, ktoré sleduje, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. V prípade uplatnenia oprávneného záujmu poskytovateľ vždy vykoná posúdenie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.


Účel spracovania

Podrobné vysvetlenie

Všeobecné štatistické spracovanie údajov o zákazníkoch a ich objednávkach a

potenciálnych zákazníkoch (kontaktoch) na účely

internej analýzy predaja, opakovaných nákupov, súhrnného správania zákazníkov, optimalizácie reklamy a optimalizácie obchodu.

V spoločnosti Vitapur GmbH vykonávame všeobecné štatistické spracovanie údajov o zákazníkoch a ich objednávkach a potenciálnych zákazníkoch (kontaktoch), na základe ktorých

vykonávame interné analýzy predaja, opakovaných nákupov a súhrnného správania zákazníkov, monitorujeme a optimalizujeme naše obchodné výsledky a optimalizujeme našu reklamu, napr. :

 • Monitorovanie predaja v našich predajných kanáloch (internet, kamenné predajne, call centrum/telefón)
 • Sledujeme, koľko zákazníkov sa vráti k nákupu, ako rýchlo a za akú hodnotu.
 • Sledujeme všeobecné štatistiky predaja, ako je priemerná hodnota košíka, počet objednaných produktov atď.
 • Monitorujeme reakcie na e-maily, SMS správy, telefonáty a rôzne reklamné oznámenia (televízne reklamy, rozhlasové reklamy, webové reklamy) a na základe toho optimalizujeme našu reklamu (rozhodujeme, čo, kde, komu a ako inzerovať).

Tento typ štatistického monitorovania nám umožňuje celkovo optimalizovať našu činnosť a reklamu a ponúkať našim zákazníkom cenovo dostupné produkty a služby.

Prístup k vašim predchádzajúcim objednávkam a ďalším údajom prostredníctvom poradcov v call centre a kamenných predajniach

spoločnosti Vitapur GmbH s cieľom poskytovať lepšie služby a lepšie ponuky

Keď zavoláte na call centrum spoločnosti Vitapur GmbH (alebo náš odchádzajúci hovor k vám) alebo navštívite naše fyzické predajne (ak a keď sa sami identifikujete), naši predajcovia a konzultanti majú prístup k vašim zaznamenaným osobným údajom a histórii nákupov, čo im umožní poskytovať vám lepšie služby a personalizovanejšie ponuky.

Ak si to neželáte, môžete tento typ spracovania údajov kedykoľvek zastaviť alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu  info@vitapur-spanok.sk.

Spracovanie údajov o nezbieraných objednávkach mimo obchodu s cieľom zabrániť podvodom

Spoločnosť Vitapur GmbH spracúva údaje o odoslaných a nevyzdvihnutých neobchodných objednávkach na základe svojho oprávneného záujmu, aby zistila, či a ktorí zákazníci si neprimerane často objednávajú produkty na diaľku s platbou na dobierku anásledne si tieto produkty nevyzdvihujú, čím nám spôsobujú obchodné škody, ktorým chceme zabrániť.

Po identifikácii takýchto zákazníkov im zabránime objednávať produkty v internetovom obchode s platbou na dobierku, ale stále si budú môcť objednať produkty s okamžitou platbou vopred prostredníctvom kreditnej karty alebo služby PayPal.Automatická e-mailová

komunikácia s používateľom na základe jeho iniciovania procesu online nákupu

Spoločnosť Vitapur GmbH na základe svojho oprávneného záujmu príležitostne zasiela e-mail potenciálnym zákazníkom, ktorí si pridali vybrané produkty do nákupného košíka, ale nedokončili nákup, v súvislosti s ich nedokončeným nákupom, s cieľom pokúsiť sa dokončiť nákup alebo poskytnúť pomoc a informácie v tejto súvislosti.

Ak si to neželáte, môžete tento typ spracovania údajov kedykoľvek ukončiť alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu  info@vitapur-spanok.sk.

Základná personalizovaná komunikácia (e-mail, SMS, telefonické hovory, pošta, oznámenia v prehliadači,

informácie na webových stránkach, sociálne médiá) s personalizovanými zľavami, ponukami a obsahom

V rámci základnej personalizovanej komunikácie (prostredníctvom e- mailu, SMS, telefonických hovorov, pošty, oznámení v prehliadači,

informácií na webových stránkach, sociálnych médií) sa vám snažíme predkladať relevantné ponuky, zľavy a iný obsah, ktorý vás môže zaujímať na základe vašich predchádzajúcich interakcií s nami.

Na tento účel používame nasledujúce informácie o vás:

 • Demografické údaje (dátum narodenia alebo vek, adresa)
 • História vašich nákupov (zakúpené produkty, čas nákupu, počet nákupov)
 • Jednoduchá analýza správania na webových stránkach spoločnosti Vitapur GmbH.
 • Vaše reakcie (otvorenie správy, kliknutie na odkaz, nákup) na rôzne správy, ktoré vám posielame.

Nepoužívame žiadny druh poloautomatického alebo automatického profilovania, ale jednoducho vyberáme vhodné súbory príjemcov pre každú správu. Nikdy sa nezameriavame na individuálne údaje, ale skôr na súhrnné údaje väčších skupín.

Tieto údaje sa potom môžu použiť na určenie správ, ktoré od nás dostanete:

 • Ako často vám budeme posielať správy a prostredníctvom ktorých komunikačných kanálov

Zákazník môže takúto komunikáciu kedykoľvek ukončiť prostredníctvom odkazu na odhlásenie v prijatých správach alebo písomnou žiadosťou na adrese  info@vitapur-spanok.sk.

Priame oznamovanie špeciálnych ponúk, zliav a ďalšieho obsahu prostredníctvom telefonátov a priamej pošty

Spoločnosť Vitapur GmbH na základe svojho oprávneného záujmu z času na čas informuje svojich zákazníkov o svojich produktoch, službách, zľavách a obsahu aj prostredníctvom telefonických hovorov a bežnej pošty. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o ukončenie takejto komunikácie a spracúvania osobných údajov.

Zákazník môže takúto komunikáciu kedykoľvek ukončiť alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu  info@vitapur-spanok.sk.


Používanie reklamného nástroja Facebook Custom Audiences

Spoločnosť Vitapur GmbH využíva na online reklamu na základe svojho oprávneného záujmu aj Facebook Custom Audiences, a to buď v rámci realizácie základnej personalizovanej komunikácie na základe svojho oprávneného záujmu, alebo v rámci získaného súhlasu na komunikáciu personalizovaných ponúk a obsahu na základe profilu používateľa.

Táto služba funguje takto:

 • Vašu e-mailovú adresu, ktorú sme od vás získali počas nákupu alebo dobrovoľného vstupu, nahráme na Facebook.
 • Facebook porovná vašu e-mailovú adresu so svojou používateľskou základňou, aby zistil, či ste používateľom Facebooku.
 • Ak nie ste používateľom Facebooku, s vašou e-mailovou adresou sa nič nedeje a Facebook s ňou nevykonáva žiadne činnosti.
 • Ak ste však používateľom Facebooku, Facebook vás pridá do novovytvoreného zoznamu personalizovaného publika, ktoré nám umožní zobrazovať personalizované reklamy len tejto skupine používateľov Facebooku.
 • To nám umožní zobrazovať vám na Facebooku cielenejšie a personalizovanejšie reklamy a najmä ďalšie zľavy.

Môžete nám v tom kedykoľvek zabrániť alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu  info@vitapur-spanok.sk.


Spracovanie na základe vášho súhlasu

Poskytovateľ tiež zhromažďuje a spracúva (používa) vaše osobné údaje na nasledujúce účely, ak ste mu na to udelili súhlas:

 • na zabezpečenie prístupu a používania vášho online účtu u poskytovateľa a online obchodu poskytovateľa a z technických dôvodov správy webovej stránky poskytovateľa,
 • zasielanie komerčných ponúk a iného obsahu prostredníctvom e-mailu, SMS, priamej pošty alebo telefonických hovorov, ak na to neexistuje iný dôvod a ak ste s tým súhlasili,
 • akýkoľvek iný účel, na ktorý výslovne súhlasíte so spoluprácou s Poskytovateľom.

Profilovanie používateľov na základe súhlasu

Na základe vášho súhlasu poskytovateľ vykonáva aj personalizovanú komunikáciu, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (e-mail, SMS, telefonické hovory, pošta, oznámenia v prehliadači, informácie na webových stránkach, sociálne siete).

Keďže vám chceme ponúkať čo najlepšie ponuky a obsah presne podľa vašich potrieb, s vaším súhlasom vytvárame váš profil, ktorý je základom pre personalizovanú komunikáciu.

Na tento účel môžeme použiť nasledujúce informácie o vás:

 • Demografické údaje (dátum narodenia alebo vek, adresa)
 • História vašich nákupov (zakúpené produkty, čas nákupu, počet nákupov)
 • Správanie na webových stránkach spoločnosti Vitapur GmbH (prezeranie jednotlivých produktov alebo obsahu, pridávanie produktov do nákupného košíka, internetové transakcie)
 • Vaše reakcie (otvorenie správy, kliknutie na odkaz, nákup) na rôzne správy, ktoré vám posielame.

Tento používateľský profil potom môže určiť, aký obsah a ponuky od nás dostanete:

 • Aké ponuky budete dostávať (zákazníci s vyšším počtom alebo frekvenciou nákupov dostanú lepšie ponuky)
 • Ako často vám budeme posielať správy a prostredníctvom ktorých komunikačných kanálov

Ak ste udelili súhlas s týmto typom spracovania a už si to neželáte, môžete tento typ spracovania kedykoľvek zastaviť prostredníctvom odkazu na odhlásenie v zasielaných správach alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu  info@vitapur-spanok.sk.

Ukladanie osobných údajov

Poskytovateľ bude uchovávať vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené a ďalej spracúvané (napr. aby Poskytovateľ mohol plniť vaše objednávky, overovať vaše platby a plniť iné povinnosti Poskytovateľa a/alebo vaše povinnosti, aby vám zabezpečil prístup k špeciálnym ponukám, ktoré máte k dispozícii, aby vám Poskytovateľ zasielal informačné bulletiny atď.).

Tie osobné údaje, ktoré Poskytovateľ spracúva na základe zákona, uchováva Poskytovateľ po dobu stanovenú zákonom.

Osobné údaje, ktoré poskytovateľ spracúva na účely plnenia zmluvného vzťahu s fyzickou osobou, uchováva poskytovateľ po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy a 5 rokov po jej ukončení, s výnimkou prípadov, keď medzi vami a poskytovateľom vznikne v súvislosti so zmluvou spor, v ktorom poskytovateľ uchováva údaje 5 rokov od právoplatnosti súdneho alebo rozhodcovského rozhodnutia alebo zmieru, alebo ak nedošlo k súdnemu sporu, 5 rokov odo dňa zmierlivého vyriešenia sporu.

Osobné údaje, ktoré poskytovateľ spracúva na základe osobného súhlasu alebo oprávneného záujmu fyzickej osoby, uchováva poskytovateľ trvalo, a to až do odvolania takéhoto súhlasu fyzickou osobou alebo do žiadosti o ukončenie spracúvania. Poskytovateľ vymaže takéto údaje pred ich odvolaním len v prípade, že účel spracúvania osobných údajov už bol dosiahnutý (napr. v prípade , že by poskytovateľ vymazal všetky e-mailové adresy zhromaždené na účely e-mailových notifikácií, aj keď fyzická osoba, ktorá udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, takéto odvolanie neposkytla) alebo ak to ustanovuje zákon.

Po uplynutí obdobia uchovávania prevádzkovateľ účinne a trvalo vymaže alebo anonymizuje osobné údaje tak, aby už nemohli byť spojené s dotknutou osobou.

Zmluvné spracovanie osobných údajov

Ako fyzická osoba beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytovateľ môže poveriť konkrétnymi úlohami týkajúcimi sa vašich údajov iné osoby (zmluvných spracovateľov). Zmluvní sprostredkovatelia môžu spracúvať zverené údaje výlučne v mene poskytovateľa, v rámci oprávnenia poskytovateľa (v písomnej zmluve alebo inom právnom akte) a v súlade s účelmi vymedzenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Zmluvní spracovatelia, s ktorými poskytovateľ spolupracuje, sú:

 • Účtovné služby; Advokátske kancelárie a iní poskytovatelia právneho poradenstva,
 • poskytovateľov služieb spracovania a analýzy údajov,
 • Poskytovatelia údržby IT systémov,
 • poskytovateľov e-mailových služieb (napr. Mailchimp a ďalších),
 • poskytovatelia platobných systémov, ako je PayPal a ďalší),
 • poskytovatelia systémov na riadenie vzťahov so zákazníkmi (napr. Microsoft),
 • poskytovateľov online reklamných riešení (napr. Google, Facebook). Poskytovateľ neposkytne vaše osobné údaje neoprávneným tretím stranám.

Zmluvní sprostredkovatelia môžu spracúvať osobné údaje len v súvislosti s pokynmi prevádzkovateľa a nesmú používať osobné údaje na presadzovanie vlastných záujmov.

Prevádzkovateľ a používatelia nevyvážajú osobné údaje do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru - členské štáty EÚ a Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) a medzinárodných organizácií s výnimkou USA - všetci zmluvní spracovatelia v USA sú členmi programu Privacy Shield.

Sloboda voľby

Informácie, ktoré o sebe poskytujete, sú vo vašej réžii. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje poskytovateľovi, nebudete mať prístup k určitým oblastiam alebo funkciám webovej stránky.

Osoby, ktoré sa chcú odhlásiť z odberu nášho informačného bulletinu, nám to oznámia e-mailom na adresu info@vitapur-spanok.sk. Ak sa zmenia vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo), oznámte nám tieto zmeny e-mailom na adresu info@vitapur-spanok.sk.

Automatické zaznamenávanie informácií (neosobných údajov)

Pri každom prístupe na webovú lokalitu sa automaticky zaznamenávajú všeobecné neosobné

informácie (počet návštev, priemerný čas na webovej lokalite, navštívené stránky) (nie ako súčasť prihlásenia). Tieto informácie používame na meranie atraktívnosti našej webovej lokality a na zlepšovanie jej obsahu a použiteľnosti. Vaše údaje nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.

Cookies

Súbory cookie sú neviditeľné súbory, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú poskytovateľovi rozpoznať váš počítač pri ďalšej návšteve webovej lokality. Poskytovateľ používa súbory cookie len na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania webovej stránky a na optimalizáciu svojich internetových reklamných aktivít.

Reklamné súbory cookie sledujú používanie webovej stránky poskytovateľa jednotlivcom, pokiaľ jednotlivec nesúhlasí s používaním súborov cookie na stránke.


Zabezpečenie

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov. Vaše údaje sú vždy chránené pred stratou, zničením, falšovaním, pozmeňovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.Súhlas maloletých osôb v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Maloleté osoby mladšie ako 16 rokov by nemali poskytovať žiadne osobné údaje na webovej stránke ani inak bez povolenia (súhlasu alebo schválenia) osoby, ktorá má za dieťa rodičovskú zodpovednosť (rodič alebo opatrovník). Poskytovateľ nikdy nebude vedome zhromažďovať osobné údaje od osôb, o ktorých vie, že sú maloleté (mladšie ako 16 rokov), ani ich nebude nijakým spôsobom používať, ani ich nebude poskytovať neoprávnenej tretej strane bez súhlasu osoby, ktorá má za dieťa rodičovskú zodpovednosť.

Uvedené sa nedotýka všeobecného zmluvného práva členských štátov, ako sú pravidlá o platnosti, vzniku alebo účinku zmluvy vo vzťahu k dieťaťu.

V takýchto prípadoch poskytovateľ vyvinie primerané úsilie, pričom zohľadní dostupné technológie, aby overil, či nositeľ rodičovských práv a povinností k dieťaťu udelil alebo schválil súhlas.

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám na info@vitapur-spanok.sk alebo nám zavolajte. Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať - písomne a v súlade s predpismi.

V záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracovania máte ako fyzická osoba podľa týchto predpisov nasledujúce práva:


Právo na odvolanie súhlasu: ak ste ako fyzická osoba súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov (na jeden alebo viacero určených účelov), máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa na základe vášho súhlasu vykonávalo až do času odvolania.

Súhlas možno odvolať písomným vyhlásením zaslaným prevádzkovateľovi na adresu Vitapur GmbH, Gabelsbergerstraße 5, 9020 Klagenfurt am Wörthersee alebo e-mailom na info@vitapur-spanok.sk.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá pre dotknutú osobu žiadne negatívne dôsledky ani sankcie. Je však možné, že prevádzkovateľ po odvolaní súhlasu so spracúvaním

osobných údajov už nebude môcť dotknutej osobe poskytovať jednu alebo viacero svojich služieb, ak ide o služby, ktoré nemožno poskytovať bez osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom: Ako fyzická osoba máte právo získať od poskytovateľa (prevádzkovateľa osobných údajov) potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás

týkajú, a ak je to tak, máte právo získať prístup k osobným údajom a určitým informáciám (o účeloch spracúvania, o typoch osobných údajov, o používateľoch, o lehotách uchovávania alebo kritériách na určenie lehôt uchovávania, o existencii práva na opravu alebo vymazanie, práva na obmedzenie a namietanie spracúvania a práva podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji údajov, ak údaje neboli získané od vás, o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, jeho dôvodoch a význame a dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás a o ďalších informáciách v súlade s článkom 15 GDPR);

Právo na opravu osobných údajov: ako fyzická osoba máte právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ako fyzická osoba máte právo, s prihliadnutím na účely spracúvania, na doplnenie neúplných údajov, a to aj predložením dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie osobných údajov ("právo byť zabudnutý"): ako fyzická osoba máte právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pričom poskytovateľ musí údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov:

 1. údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 2. ak odvoláte svoj súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracovanie,
 3. namietate proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie,
 4. údaje boli spracované nezákonne,
 5. údaje sa musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému poskytovateľ podlieha,
 6. údaje boli zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti.

Ako fyzická osoba však nemáte právo na výmaz v určitých prípadoch uvedených v článku 17 ods. 3 GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania: ako fyzická osoba máte právo na to, aby poskytovateľ obmedzil spracúvanie, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. ak spochybníte presnosť údajov na obdobie, ktoré umožňuje poskytovateľovi overiť presnosť údajov,
 2. spracúvanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu údajov, ale žiadate o obmedzenie ich používania,
 3. poskytovateľ už nepotrebuje údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov,
 4. ste podali námietku proti spracúvaniu, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody poskytovateľa prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov: ako fyzická osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby vám poskytovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, kedykoľvek:

 1. spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve a
 2. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní tohto práva na prenosnosť údajov máte ako fyzická osoba právo na priamy prenos svojich osobných údajov od jedného prevádzkovateľa (poskytovateľa) k druhému, ak je to technicky možné.

Právo namietať proti spracovaniu: Ako fyzická osoba máte právo z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej poskytovateľovi (článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo je nevyhnutné na presadzovanie oprávnených záujmov poskytovateľa alebo tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), vrátane profilovania na základe uvedeného spracúvania; poskytovateľ prestane spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na marketingové účely, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom; ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, údaje sa na tieto účely už nebudú spracúvať.

Ak sa údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu, ktoré sa jej týka, okrem prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné (správne alebo iné) právne prostriedky nápravy, máte ako fyzická osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v krajine, kde máte obvyklý pobyt, kde pracujete alebo kde údajne došlo k porušeniu , ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje pravidlá ochrany údajov.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné (správne alebo mimosúdne) opravné prostriedky, máte ako fyzická osoba právo na účinný opravný prostriedok proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu vo vzťahu k vám, a to aj v prípade, že dozorný orgán vašu sťažnosť nepreskúma alebo vás neinformuje o stave veci alebo o rozhodnutí o sťažnosti do troch mesiacov. Na konanie proti dozornému orgánu sú príslušné súdy členského štátu, v ktorom má dozorný orgán sídlo.

Dotknutá osoba sa môže obrátiť na prevádzkovateľa s akoukoľvek žiadosťou týkajúcou sa výkonu práv súvisiacich s osobnými údajmi, a to písomne, pričom použije jeden z kontaktných údajov uvedených na webovej stránke www.vitapur-spanok.sk

Na účely spoľahlivej identifikácie v prípade uplatnenia práv týkajúcich sa osobných údajov môže prevádzkovateľ požiadať dotknutú osobu o dodatočné informácie, ale môže odmietnuť konať len vtedy, ak preukáže, že dotknutú osobu nemožno spoľahlivo identifikovať.

Prevádzkovateľ odpovie na žiadosť dotknutej osoby o výkon práv týkajúcich sa osobných údajov bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.


Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu

V prípade porušenia ochrany osobných údajov je poskytovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému dozornému orgánu s výnimkou prípadov, keď je nepravdepodobné, že by porušenie ohrozilo práva a slobody fyzických osôb. Ak v prípade porušenia existuje podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, poskytovateľ je povinný porušenie oznámiť polícii a/alebo príslušnej prokuratúre.

V prípade porušenia, ktoré môže mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, je poskytovateľ povinný informovať dotknuté osoby o porušení bez zbytočného odkladu, alebo ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu. Oznámenie dotknutej osobe musí byť vyhotovené v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku.

Zverejnenie zmien a doplnení

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na stránke www.vitapur-spanok.sk

Používaním webovej stránky osoba potvrdzuje, že akceptuje a súhlasí s celým obsahom týchto zásad ochrany osobných údajov.


Aktualizované: 1. mája 2022